تعبیر خواب سنگ - دیدن سنگ در خواب چه تعبیری دارد؟

به گزارش مجله دامپزشکی، با تعبیر خواب سنگ، تعبیر خواب سنگ قیمتی، تعبیر خواب سنگ پرتاب سنگ، تعبیر خواب سنگ جمع کردن، تعبیر خواب راه سنگلاخی و ... آشنا شوید.

تعبیر خواب سنگ - دیدن سنگ در خواب چه تعبیری دارد؟

سرویس سرگرمی - در خصوص سنگ معبران قدیمی نوشته های بسیاری دارند اما بیشتر جنبه کلی دارد در حالی که چون سنگ اشکال و انواع مختلف می تواند داشته باشد در خواب های ما تعابیر متفاوتی می یابند. یک وقت سنگ به صورت قلوه و تکه سنگ است که در جهت شما افتاده. این قلوه سنگ تعبیر کلی سنگ را نمی تواند داشته باشد چون در پیمودن راه برای شما مانع به وجود می آورد و به پای شما می خورد و در بعضی موارد باعث آسیب دیدن شما خواهد شد. این نوع قلوه سنگ ها مسائل هستند. مسائلی که در راه پیشرفت کارهایتان پیش می آید و اهمیت آن بستگی به تعدادشان دارد نه عظیمی و کوچکی جثه قلوه سنگ ها.

فهرست موضوعی:

 • تعبیر خواب سنگ
 • تعبیر خواب حمل سنگ
 • تعبیر خواب تبدیل به سنگ شدن
 • تعبیر خواب سنگ قیمتی
 • تعبیر خواب پرتاب سنگ

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب سنگ

ابراهیم کرمانی گوید:

 • سنگ درخواب، بر دو وجه است. اول: مال. دوم: ریاست
 • هر سنگی که نرم بود، خیرات و منفعت آن زیادتر و هر سنگ که سخت تر بود، تاویلش به خلاف این است.

محمدبن سیرین گوید: دیدن سنگ ها در خواب، سختی است در کارها.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

سنگ در خواب برچهار وجه است.

 1. مال
 2. ریاست
 3. سختی ومشقت در کارها
 4. کسب با زحمت و رنج

آنلی بیتون می گوید: دیدن سنگ در خواب، نشانه آن است که با ناراحتی ها و شکستهای پیاپی روبرو خواهید شد.

کارل یونگ می گوید:

 • دیدن سنگ در خوابتان نمادی از قدرت، وحدت و باور های تسلیم ناپذیر است. به شکل، جنس و رنگ سنگ نگاه کنید، مهم است. اگر سنگ سخت است، بیانگر این است که کوشش می کنید تا هویت خود را شناسایی کنید و توسعه دهید. قسمتی ازین کوشش، مطلع کردن ضمیر ناخودمطلع و افکار سرکوب شده است.
 • قرار دادن یک دایره سنگ اطرافتان بیانگر این است که شما به انرژی بالاتری کانال می زنید. شما یک تصمیم مهم را در نظر دارید. این عبارت رایج را در نظر گیرید: روی سنگ حک شدن، که بیانگر نگرش های دائمی و بدون تغییر است. بعضی از سنگ ها، معانی مقدس و جادویی دارند.

تعبیر خواب حمل سنگ

کارل یونگ می گوید: خواب دیدن اینکه شما یک کیسه سنگ حمل می کنید، به قدرت و شکیبایی درونی شما اشاره دارد که هنوز رها نشده و دیگران آن را ندیده اند.

تعبیر خواب تبدیل به سنگ شدن

کارل یونگ می گوید:

 • خواب دیدن اینکه شما به سنگ تبدیل شده اید بیانگر این است که شما درگیر عادتید. شما چیز هایی را انجام نمی دهید که واقعا می خواهید انجام دهید. شما حس می کنید که راهی برای فرار از یک رابطه یا موقعیت که در آن هستید نیست.
 • اگر شما خواب ببینید که کسی یا چیزی به سنگ تبدیل شده است، بیانگر دوام و طول عمر است. تعبیر دیگر این است که به این اشاره دارد که چگونه زمان هنوز ایستاده است. شاید حس می کنید که زمان زیادی در دستان شماست.

تعبیر خواب سنگ قیمتی

اگر در خواب سنگ های قیمتی همچون زمرد، الماس، یاقوت و ... موضوع خواب و رویا قرار گیرند می توان به تعابیر گفته شده درباره آن ها رجوع کرد.

 • تعبیر خواب الماس - دیدن الماس در خواب چه تعبیری دارد؟
 • تعبیر خواب زمرد و زمرد سبز
 • تعبیر خواب یاقوت - دیدن یاقوت سرخ در خواب چه تعبیری دارد؟
 • تعبیر خواب فیروزه

ابراهیم کرمانی گوید:

 • اگر بیند سنگ سفید فرا گرفت و یا کسی بدو داد، دلیل که با رییسی خوش طبع و گشاده روی او را صحبت افتد و از او منفعت بیند.
 • اگر دید سنگ سیاه داشت با رییسی کینه دار و بدخوی او را صحبت افتد و از او منفعت بیند.
 • اگر بیند سنگی سرخ داشت، دلیل است با مهتری مفسد و بدخوی و بدخواه او را صحبت افتد و بدو منفعت رسد.
 • اگر دید که بر کوه شد و سنگ هایی بسیار دید و از آن سنگ ها چیزی برگرفت و در دامن نهاد و می نگریست که آن سنگ ها چه رنگ داشت، تاویلش هم بر آن قیاس بود.
 • اگر بیند سنگ سیاه و سفید داشت، دلیل که با مردی منافق وی را صحبت افتد و به قدر آن از وی نفع یابد.

تعبیر خواب سنگ تراشیدن و سنگ جمع کردن

محمدبن سیرین گوید: اگر دید که سنگ در زیر آب جمع می کرد، دلیل که اقتصادی چند به مکر و حیله و رنج جمع کند. اگر دید که سنگ از کوه می تراشید، دلیل که از مردی عظیم سخت دل به مکر و حیله مال حاصل کند. اگر دید میان بیابان سنگ جمع می کرد، دلیل که او را به مکر و حیله از سفر مال حاصل گردد. اگر دید که سنگریزه به خانه همی آورد، دلیل کند که به قدر آن مال حاصل کند.

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید سنگ ریزه جمع می کنید اقتصادی با زحمت و کوشش به دست می آورید و اگر ببینید سنگ ریزه از ته چشمه یا کاریز بر می دارید اقتصادی با مکر و حیله بدست خواهید آورد.

تعبیر خواب سنگ انداختن (پرتاب سنگ)

محمدبن سیرین گوید: اگر دید بر کسی سنگ می انداخت، دلیل که به رنج و کراهت از مال خود چیزی به کسی دهد.

جابر مغربی گوید: اگر دید که سنگ بر کسی می انداخت، دلیل است وی را تهمت کند به زنا، یابه گناه.

کارل یونگ می گوید: خواب دیدن اینکه سنگ پرت می کنید بیانگر این است که تمایل دارید به اشتباهات و کمبود های دیگران نگاه کنید، بدون اینکه اول به اشتباهات خود نگاه کنید.

آنلی بیتون:

 • اگر خواب ببینید سنگی در هوا پرتاب می کنید، علامت آن است که به کسی پند و اندرز خواهید داد.
 • اگر خواب ببینید به طرف فردی پرخاشگر سنگ پرتاب می کنید، نشانه آن است که به خاطر رعایت اصول اخلاقی، خطری از کنار گوشتان خواهد گذشت.

تعبیر خواب راه سنگلاخی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب دیدید که پیاده یا سوار بر اسب و یا اتومبیل به راهی این چنین سنگلاخ می روید خودتان می توانید تشخیص دهید که قلوه سنگ ها مسائل و موانع هستند. چنانچه چند سنگ و دست اندازکوچک باشد به زودی بر مسائل و موانع چیره می شد و توفیق حاصل می کنید اما اگر راه زیادی این چنین پر از قلوه سنگ بود زحمت شما در آینده زیاد است.

آنلی بیتون می گوید:

 • راه رفتن از میان سنگ ها در خواب، نشانه آن است که از راهی سخت و ناهموار خواهید گذشت.
 • اگر خواب ببینید زمینهای سنگلاخ را خرید و فروش می کنید، نشانه آن است پس از کسب تجربه های متعدد به پیروزی دست می یابید.
 • اگر از خرید و فروش زمینهای سنگلاخی سودی به دست نیاورید، نشانه آن است که به نومیدی دچار خواهید شد. اما اگر احساس کنید هنگام خرید و فروش زمین ها، اضطراب و نگرانی بسیار دارید، علامت آن است که در معامله ای توفیق می یابید و سودی به چنگ می آورید.
 • دیدن ریگ های کوچک در خواب، نشانه آن است که از مسائل جزیی ناراحت و عصبانی خواهید شد.

تعبیر خواب سنگ نما

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب دیواری از سنگ ببینید چند حالت دارد اگر دیوار سنگی پی یک بنا باشد استحکام وقدرت است. اگر در راه یا مثلاً در آستانه در ورودی محلی باشد که همواره از آن جا عبور می کردید مشکل عظیمی است که پیروزی و چیرگی بر آن سخت می باشد. اگر دیوار سنگی دارای زینت و نقش باشد و در خواب ببینید که نقش های روی دیوار سنگی توجه شما را جلب نموده فریب و گمراهی است و انحراف از راه راست است. اگر در خواب ببینید که سنگ برای بنا و ساختمان خریده اید نشان آن است که از عواملی متعدد اما یکسان برای تقویت کارهای خود سود می برید و چیزهایی پیدا می شوند که می توانند در تقویت موقعیت اجتماعی شما مؤثر و مفید واقع شوند.

منبع: setare.com
انتشار: 7 آذر 1399 بروزرسانی: 7 آذر 1399 گردآورنده: vetworld.ir شناسه مطلب: 1316

به "تعبیر خواب سنگ - دیدن سنگ در خواب چه تعبیری دارد؟" امتیاز دهید

1 کاربر به "تعبیر خواب سنگ - دیدن سنگ در خواب چه تعبیری دارد؟" امتیاز داده است | 5 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب سنگ - دیدن سنگ در خواب چه تعبیری دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید