درباره تیم مجله دامپزشکی

مجله خبری دانشجویان دامپزشکی، اخبار و مقالات خبری تحلیلی، آخرین یافته های علم پزشکی و دامپزشکی، تکنولوژی های جدید در علم دامپزشکی و پزشکی و سلامت را برایتان ارائه میدهد.